ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY POLICY UNiK (U en ik)

ARTIKEL 1 DEFINITIES.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met betrekking tot dienstverlening van UNiK (U en ik) aan deelnemers van opleidingen, trainingen of workshops.
 • Onder dienstverlening wordt verstaan iedere opleiding, training en/of workshop die wordt aangeboden en wordt beschreven op o.a. unik-tc.nl.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST VOOR DIENSTVERLENING.

 • De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever/deelnemer ofwel een mondelinge (via kennismakingsgesprek, telefoongesprek, etc.) ofwel een schriftelijke (via in-schrijfformulier, e-mail, ingevuld formulier op de website of een ander sociaal medium) toezegging van deelname of aanmelding aan UNiK geeft. Vanaf dit moment is de inschrijving of aanmelding een feit en is de opdrachtnemer/deelnemer zelf verantwoordelijk voor kennisname en verplicht tot naleving van de algemene voorwaarden zoals hier beschreven. De toezegging wordt binnen 5 werkdagen door UNiK per e-mail of brief bevestigd.
 • De deelnemer heeft na inschrijving/aanmelding het recht op een bedenktijd van 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Annulering van de overeenkomst voor dienstverlening is in alle gevallen onderhevig aan annuleringskosten ter hoogte van € 75,-- inclusief BTW.

ARTIKEL 3 ANNULERING DIENSTVERLENING.

 • De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht deelname aan of opdracht voor dienstverlening schriftelijk of per door UNiK bevestigde mail te annuleren.
 • Bij annulering 14 dagen voor de eerste trainingsdag betaalt de opdrachtgever/deelnemer 50% van de volledige deelnamekosten.
 • Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag stopt of om andere redenen niet aan de training deelneemt of tijdens een lopende training van verdere deelname afziet of uit een lopende training verwijderd wordt, betaalt de opdrachtgever/deelnemer de volledige deelnamekosten alsmede de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
 • De deelnemer mag zich in overleg met UNiK laten vervangen. De vervanging geldt voor de gehele dienstverlening.
 • UNiK heeft het recht om de opleiding/training te verschuiven vanwege te weinig deelnemers. UNiK dient dat minimaal 7 dagen voor aanvang van de training te melden aan de opdrachtgever/deelnemer. Een eventuele alternatieve locatie of trainingsdata worden dan aangeboden. De inschrijving blijft gehandhaafd. Bij annulering door UNiK ontvangt de opdrachtgever/deelnemer binnen 5 werkdagen restitutie van alle door hem/haar gedane betalingen. De opdrachtgever/deelnemer heeft in geval van annulering recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever/deelnemer aan UNiK betaalde bedrag. Dit bedrag is echter niet onderhevig aan enige rente in de ruimste zin van het woord. UNiK zal zorg dragen voor een afwikkeling binnen 30 dagen. In geval van verschuiving naar een later tijdstip zal UNiK binnen 21 dagen een nieuwe startdatum mededelen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt dit alsnog gezien als een annulering.
 • UNiK behoudt zich het recht voor reeds bevestigde aanmeldingen te herzien en een deelnemer uit een lopende training te kunnen verwijderen. Dit altijd onder duidelijke vermelding van de reden. De deelnemer verliest dan echter het recht op een gehele of gedeeltelijke teruggave van het aan UNiK eventueel reeds betaalde bedrag.
 • UNiK behoudt zich het recht voor de groepssamenstelling, trainingslocatie, lesdagen en aanvangstijden zowel vooraf als tussentijds te wijzigen.

ARTIKEL 4 KLACHTEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTVERLENING.

 • Indien een deelnemer niet tevreden is over de dienstverlening en hierover een klacht heeft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontstaan van de desbetreffende klacht, te melden bij UNiK. Dit kan middels een persoonlijk gesprek, schriftelijk of door te e-mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met in het onderwerp veld de tekst 
 • UNiK zal de klacht vertrouwelijk behandelen.
 • UNiK zal zich inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID.

 • UNiK is tegenover de opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de kosten van de verleende opdracht per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
 • UNiK is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 • UNiK is niet aansprakelijk in het geval de opdrachtgever/deelnemer of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 • UNiK is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de deelnemers op de trainingslocatie.
 • UNiK is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies die de deelnemer toebrengt aan de inventaris van de trainingslocatie of aan de trainingslocatie.
 • Op de overeenkomst en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

ARTIKEL 6 BETALING VAN FACTUREN.

 • UNiK brengt voor de door haar geleverde of te leveren dienstverlening kosten in rekening door middel van een factuur.
 • De opdrachtgever/deelnemer dient de factuur te voldoen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de dienstverlening. Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 7 dagen na facturering door UNiK, doch voor aanvang van de eerste dag van de dienstverlening. Na betaling is de inschrijving definitief.
 • In overleg met UNiK bestaat de mogelijkheid van een gespreide betaling, te voldoen naar evenredigheid voor ieder blok van dienstverlening.
 • De opdrachtgever/deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan UNiK.
 • UNiK is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van diensten verkeerd is weergegeven op unik-tc.nl of www.unik-intervisie-coaching.nl in een digitale of gedrukte advertentie en derhalve niet gebonden aan het uitvoeren van de dienstverlening tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

ARTIKEL 7 VRAGEN.

 • Vragen van opdrachtgevers/deelnemers over de lopende dienstverlening of andere dienstverlening van UNiK worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen beantwoord.
 • Indien het beantwoorden van de vragen een langere verwerkingstijd met zich meebrengt wordt de ontvangst van de vraag uiterlijk binnen 10 werkdagen bevestigd en wordt een indicatie gegeven van de termijn waarop het definitieve antwoord kan worden verwacht.

ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM.

 • Het auteursrecht op de door UNiK uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, werkboeken, handboeken, sheets, stencils, testen en welke andere gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij UNiK, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UNiK mogen door de opdrachtgever/deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 • Tijdens de dienstverlening kunnen door UNiK foto-, film- en geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal blijft eigendom van UNiK. UNiK heeft het recht dit materiaal voor eigen (communicatie) doeleinden te gebruiken.

PRIVACY POLICY

De verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen ligt bij UNiK. Hieronder wordt vermeld welke gegevens er verzameld worden als u de website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe uw gebruikservaring hiermee verbetert. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van UNiK. U dient zich er van bewust te zijn dat UNiK niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. UNiK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten van UNiK of voor gratis trainings- /testmateriaal vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en eventuele promotiemails te sturen relevant aan de eerder aangevraagde dienst of training. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE

Wanneer u e-mail of andere berichten naar UNiK verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

DOELEINDEN/DERDEN

UNiK verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

KEUZE VOOR PERSOONSGEGEVENS

UNiK biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN DIENST NIEUWSBRIEF

Onder iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Als u uw gegevens aan wilt passen, u zelf uit onze bestanden wilt laten halen of vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact met UNiK opnemen.

OVERIGEN

Kennisname van deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Bij inschrijving geeft u te kennen de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy gelezen te hebben en hiermee in te stemmen. Een ondertekening van hiervan is derhalve niet noodzakelijk.